HomeПолитика за Поверителност

Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

  1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящата Политика за поверителност на личните данни е предназначена за регулиране на отношенията при обработка на лични данни между „МИКРА 22“ ООД със седалище и адрес на управление на дейността: област Бургас, община Несебър, град Свети Влас, комплекс „Анна Марина“, ет. 2, ап. 41, регистрирано в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207190981, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и всяко лице, ползвател на уебсайта www.mikra22.bg, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна.

Чл.2. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност на лични данни.

Чл.3. При направено запитване за оферта се изискват и събират следните лични данни: 

  • Име и фамилия;
  • Електронна поща;
  • Телефонен номер.

Чл.4. От всеки потребител автоматично се предоставят и следните лични данни с цел да бъде използвана функционалността на платформата, а именно:

  • Данни, свързани с устройството, от което потребителят зарежда платформата, като например: модел на устройството, версия на използваната от потребителя операционна система и браузър, уникални идентификатори, IP адрес и други;
  • Информация за местоположение – използват се най-различни технологии, като: GPS точки, IP адрес, точки за достъп до Wi – Fi, както и клетъчни кули;
  • Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които Уебсайтът препраща, час и дата на съответното посещение, както и неговата продължителност, скорост на зареждане на Уебсайта, както и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта;
  • Данни, събирани при прочит на бисквитки, в случай, че са приети от съответния потребител. 

Чл.5 Доставчикът не събира и обработва следните специални категории лични данни:  лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, както и лични данни, които се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите/настойниците или попечителите им. Физическите лица не следва да предоставят такива данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, същия се задължава да ги изтрие незабавно.

Чл.6. Доставчикът на платформата събира и обработва лични данни, като целта е да бъдат използвани услугите, които платформата предлага и за да бъде реализирана предоставяната от платформата услуга;

Чл.7. За търговските отношения, възникнали между Търговеца и Потребителите се прилага българското законодателство.

Чл.8. Компетентният съд за решаване спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителите е компетентния съд на Република България.

  1. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА/СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.9. Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.

Чл.10. Потребителят декларира, че с приемането на настоящите Общи условия е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.

Чл.11. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни, но същите се предоставят при изпращане на запитване. Такива данни са име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес /email/ и др. 

Чл.12. За предотвратяване на неупълномощен достъп или разкриване и за да бъде гарантирано правилно използване на данните на Клиента, Доставчика прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събира и обработва.

Чл.13. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

III.БИСКВИТКИ

Чл.14. Бисквитките са малки части файлове с данни, които се поставят в компютъра на Потребителя или устройство от браузъра му. Те позволяват на уеб сървърите да прехвърлят данни към даден компютър или устройство за архивиране и други цели. С т яхна помощ даден уебсайт може да стане по-лесен за използване. 

Чл.15. (1) Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който Потребителят посещава. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.

(2) Постоянните бисквитки се запазват на компютъра на Потребителя и не се изтриват автоматично, когато той затвори своя браузър, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато браузъра бъде затворен.

Чл.16. „Бисквитките” се използват от уеб сайтовете, за да „различават“ и „запомнят“ своите посетители, идентифицирани (потребители) или анонимни (гости).

Чл.17. Повечето съвременни браузъри могат да бъдат настроени по начин, който да не позволява поставянето на бисквитки на устройство на Потребителя, но след това може да се наложи ръчно да бъдат настройвани някои параметри всеки пък, когато Потребител я посещава даден сайт или страница.

Чл.18. По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в устройството на Потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително. Тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. 

Чл.19 (1) Ако Потребителя желае да блокира бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт. В случай, че Потребителя е съгласен с тези ограничения, той може да ги блокира. 

(2) Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но Потребителя може да промени настройките за блокиране на някои или всички бисквитки. Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването им чрез настройка. По-долу предоставяме връзки към съответното ръководство за бисквитки на някои от най-широко разпространените браузъри: 

 

Чл.20. Бисквитките могат да бъдат управлявани и да бъдат изтривани според предпочитанията на Потребителя – за подробности вижте aboutcookies.org.

Call Now Button