HomeОбщи Условия

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

WWW.MIKRA22.BG

 1. ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ

Чл.1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, дефинициите, посочени по-долу имат следното значение: 

 1. „Доставчика на услуга“, „Доставчика“ „Търговеца“ –  търговско дружество „МИКРА 22“ ООД;
 2. „Общи условия” „ОУ”– правила за използване на уебсайта www.mikra22.bg;
 3. „Услуги“ – всички услуги, предлагани от Доставчика, или от негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта;
 4. “Администратор” – търговско дружество „МИКРА 22“ ООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата;
 5. “Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.mikra22.bg, неговите мобилни и други версии;
 6. “Потребител”, „Посетител“, „Клиент“ – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице,  което се е съгласило с Общите условия, достъпа до Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите на Администратора, достъпни в тях;
 7. „Платформа“ – платформа за обяви, собственост на Администратора и достъпна за потребителите чрез Уебсайта;
 8. „Лични данни“ – всяка специфична информация, отнасяща се до потребителя, чрез която неговата самоличност може да бъде установена. 
 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МИКРА 22“ ООД със седалище и адрес на управление на дейността: област Бургас, община Несебър, град Свети Влас, комплекс „Анна Марина“, ет. 2, ап. 41, регистрирано в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207190981, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и всяко лице, ползвател на уебсайта www.mikra22.bg, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна.

Чл.3. Наименованието на доставчика е „МИКРА 22“ ООД със седалище и адрес на управление на дейността: област Бургас, община Несебър, град Свети Влас, комплекс „Анна Марина“, ет. 2, ап. 41, регистрирано в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207190981.

Чл.4. Данните за кореспонденция с дружеството са следните:

4.1. адрес за кореспонденция: област Бургас, община Несебър, село Равда, Индустриална зона Складова база – Деметра; 

4.2. телефонен номер: 089 8570 688; 

4.3. електронен адрес: office@mikra22.bg

Чл.5. Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 915 35 19

факс: (02) 915 35 25

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1.  Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

телефон на потребителя: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.6. Настоящите общи условия са съставени в съответствие с Регламент № 679 на ЕС от 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива № 95 на ЕО от 46 г. (Общ регламент относно защитата на данните), както и с Регламент № 1725 на ЕС от 2018 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент № 45 на ЕО от 2001 и Решение № 1247 от 2002 г. на ЕО и Закона за защита на личните данни.

Чл.7. С настоящите Общи условия се регламентират отношенията между Доставчика и Потребителя във връзка с предоставянето на Услугите на Потребителя.

Чл.8. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички Потребители на уеб сайта www.mikra22.bg

Чл.9. Ползването на уеб сайта се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия. С попълване на формуляра за запитване, достъпен на уеб сайта, Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и Доставчика договор. Такива данни са име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес /email/ и др. 

Чл.10. Търговското дружество запазва своето право да актуализира и изменя настоящите Общи условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уеб сайта функционира и условията или всякакви промени, свързани със законовите изисквания. Извършените изменения на общите условия влизат в сила в отношенията между страните след публикуването на изменената им версия на уеб сайта www.mikra22.bg.

Чл.11. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

 1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 12. Чрез своя уеб сайт www.mikra22.bg доставчикът предоставя следните услуги:

12.1. Услуги в сферата на професионалното почистване:

 • почистване на домове;
 • почистване на офиси;
 • почистване след ремонт;
 • почистване на жилищни входове;
 • почистване преди/след наематели;
 • почистване на дивани и матраци;
 • почистване на килими и мокети;
 • почистване на тапицерия на коли;
 • еднократно основно почистване;
 • абонаментно почистване;
 • други.
 • Услуги в сферата на транспорта и пренасянето:
 • транспортни услуги;
 • изхвърляне на отпадъци;
 • хамалски услуги;
 • сглобяване на мебели;
 • транспорт на стоки от Бургас до Виена;
 • други.
 • Услуги във връзка със Складиране:
 • складиране на мебели и покъщнина /при ремонт или смяна на жилище/;
 • складиране на хоби аксесоари или превозни средства /велосипеди, скутери, мотоциклети и др.;
 • достъп до склада с предварителна заявка от понеделник до събота от 8 до 18 ч.
 • други.

Чл. 13. Услугите, предлагани на уеб сайта могат да бъдат заявени чрез телефонно обаждане на посочения в уеб сайта телефонен номер или чрез попълване на контактната форма, достъпна на уеб сайта.

Чл.14. (1) Платформата, достъпна на Интернет адрес  www.mikra22.bg е платформа, чрез която Потребителите могат да направят запитване за предоставяне на индивидуална оферта спрямо изискванията им и в последствие имат възможност да сключват договори с Доставчика за описаните услуги. 

Чл.15. Потребителят и Доставчикът в платформата www.mikra22.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договор, сключен между тях могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия или на място в офиса на дружеството, находящ се на адрес: област Бургас, община Несебър, село Равда, Индустриална зона Складова база – Деметра.

Чл.16. Предлаганите услуги в платформата не са предназначени за лица на възраст под 16 години. Лица на възраст под 16 години могат да използват предлаганите от доставчика услуги едва след получаване на разрешение от техен родител/настойник или попечител.

 1. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.17. (1) Крайната цена на предлаганите услуги е в български левове с включено ДДС. Същата се определя за всеки случай по отделно. Всички цени са ориентировъчно изписани на страницата за предоставяне на съответната услуга. 

(2) В зависимост от крайното местоположение на потребителя е възможно да бъдат начислени и транспортни разходи. Те се посочват отделно от предоставяните услуги и се начисляват при определяне на крайната цена за плащане.

Чл.18. По всяко време и без предизвестие Доставчикът запазва своето право да променя цените на предлаганите в платформата услуги, като такива промени няма да засягат вече направените поръчки за предоставяне на услуги. 

Чл.19. Доставчикът не начислява никакви допълнителни разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за услуги от разстояние.

Чл.20. Плащането се извършва предварително, преди услугата да бъде извършена, освен ако в договора не е установено друго.

Чл.21. Плащането може да бъде извършено по един от следните начини: 

 • заплащане чрез наложен платеж /може да бъде извършено на място в офиса на доставчика, находящ се на адрес: област Бургас, община Несебър, село Равда, Индустриална зона Складова база – Деметра/
 • заплащане чрез банков превод.
 1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Чл.22. (1) Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на услугата, която съществува при предоставяне на услугата и се прояви до две години след предоставянето и, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора.

(2) Когато услугата не съответства на договора, потребителят има право да получи услуга, която съответства на договора.

(3) Когато изпълнението на услугата в съответствие с договора не е възможно напълно или частично или е незаконно, или би причинило непропорционални разходи за търговеца, потребителят има право на намаляване на цената при частично изпълнение на услугата или да развали договора.

(4) Търговецът отговаря за съответствието на услугите, предоставени от лице, което действа от негово име и за негова сметка.

Чл.23. (1) Потребителят има право да се откаже от договора за услуга според условията и в срока упоменат в договора, сключен между него и Доставчика. 

(2) Когато Потребителят упражни своето право на отказ от договора, той следва да уведоми Доставчика в срока, посочен в договора, като това се извършва в зависимост от упоменатите в договора условия.

(3) Потребителят не може да се откаже от договора, ако услугата вече му е била предоставена.

Чл.24.Потребителят има право да предяви рекламации пред Търговеца по отношение на услугите, когато те явно не съответстват на сключения договор.

(2) Рекламацията се подава писмено на електронен адрес: office@mikra22.bg или устно чрез телефонно обаждане на телефонен номер: 089 8570 688.

(3) При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за привеждане на услугата в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.

(4) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл.25.(1) Търговецът приема рекламацията, ако тя е предявена своевременно и се задължава в срок до 30 дни от предявяването й да я проучи и да уведоми писмено рекламанта за резултата. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване, но не по-дълго от 45 дни.

(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл.26. Всички подадени от Потребителите жалби ще бъдат разглеждани по реда за разглеждане на рекламации. 

Чл.27. Всички възникнали спорове между Потребителите и Доставчикът се решават на база добро партньорско сътрудничество или чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие спорът може да бъде отнесен за решаване пред компетентния съд на Република България.

VII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.28. Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.

Чл.29. За предотвратяване на неупълномощен достъп или разкриване и за да бъде гарантирано правилно използване на данните на Клиента, Доставчика прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събира и обработва.

 

Чл.30. Потребителят декларира, че с приемането на настоящите Общи условия е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.

Чл.31. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни, но същите се предоставят при изпращане на запитване. Такива данни са име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес /email/ и др. 

Чл.32. Доставчикът не събира и обработва следните специални категории лични данни:  лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, както и лични данни, които се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите/настойниците или попечителите им. Физическите лица не следва да предоставят такива данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, същия се задължава да ги изтрие незабавно.

Чл. 33. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Чл.34. За търговските отношения, възникнали между Търговеца и Потребителите се прилага българското законодателство.

Чл.35. Компетентният съд за решаване спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителите е компетентния съд на Република България.

Call Now Button